کمیتۀ افغانستان هالند

اسم فرد رابط : محترم ع. دلیری

محل مرکزیت سازمان : Heerlen

آدرس : http://www.stichtingscan.com