گزارش کنفرانس بین المللی عوامل رشد روز افزون افراطیت و بنیاد گرایی اسلامی در افغانستان

 

عوامل رُشد روزافزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان

قطعنامه کنفرانس سالانۀ فارو

۴ نومبر۲۰۱۷

فارو، فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان مقیم اروپا ( FAROE) به تأریخ ۴ ماه نومبر ۲۰۱۷ کنفرانس سالانۀ خود را در شهر لایدن هالند ناظر برمطالعۀ عوامل رُشدروز افزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان دائر نمود که در آن بیش از ۱۲۰ ذوات صاحب نظرافغان ، شامل فرهنگیان، نمایندگان نهاد های اجتماعی- کلتوری افغان ها از کشور های مختلف به شمول افغانستان، تاجکستان، آلمان، فرانسه، سویدن، اسپانیا، دنمارک، اطریش، بلجیم، کانادا، آلمان، فنلند و شهر های مختلف هالند اشتراک نموده بودند که از هر طیف مردم شریف افغانستان و اندیشه های متنوع فکری و سیاسی آنان نمایندگی می نمود. این گردهمایی طبق معمول به طریق دموکراتیک و با روحیۀ  وحدت ملی برگزار گردید.

ادامه قطعنامه

 

FAROE Annual Conference 2016

You can download the PDF file of the flyer in here!

 

تضمین حقوق مدنی اتباع درنظامنامهٔ اساسی دولت امانی

بمناسبت بزرگداشت از نودوششمین سالگرد استقلال افغانستان

۱۹ اګست ۲۰۱۵

شاه امان الله دربیانیه ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خویش، حینیکه مژدهٔ استرداد استقلال داخلی وخارجی افغانستان از سوی بریتانیا را به مردم کشورمیداد، اظهار داشت؛ دولت مستقل دولتیست که بتواند در ردیف کشورهای بزرگ جهان قرار گیرد. امان الله که چنین هدفی را دنبال میکرد، بخوبی میدانست که برای قرارگرفتن در ردیف دول معتبرجهان، افغانستان باید درقدم اول زندگی داخلی ملت وروابط ملت با دولت را باید برمبنای قانون تنظیم کند. بعد ازبرداشتن گامهای محتاطانۀ نخست چون تصویب تمسک القضات امانیه، قوانین دیگر تحت نام نظامنامه تدوین وتصویب گردیده بعد ازتوشیح و نشر در منصهٔ اجرا گرفتند. تعداداین نظامنامه ها بیشتر از ۵۰ است، ولی مهمترین نظامنامه درین میان "نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان" یا به اصطلاح امروز قانون اساسی دوران امانیه است که بعد از تصویب از جانب لویه جرگهٔ سمت مشرقی و توشیح توسط غازی امان الله، بتاریخ ۱۴میزان سال ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق به ۷ اکتوبر۱۹۲۳ نافذ شد .

ادامه اعلامیه

 

سرازیرشدن پناهجویان و بحران سیستم پناهجویی در اروپا

۱۷ اګست ۲۰۱۵

باگسترش بسترتشنجات دربرخی کشورهای آسیا وافریقا تعداد پناهجویانی که این دوقاره  را ترک نموده ودرهفت ماه اول  سال ۲۰۱۵ داخل  اروپا شده اند، بطور بیسابقه افزایش یافته است. گزارشات منتشره در شمارهٔ مؤرخ ۱۰ اگست ۲۰۱۵ روزنامه The Guardian وگزارش مؤرخ ۱۴ اگست ۲۰۱۴ صفحه انترنتی بی بی سی (انگلیسی) به حوالهٔ سازمان بین المللی مهاجرت ارقام ذیل  را نشان میدهند:

- ازطریق جزایر یونان ۱۳۴۰۰۰پناهجو.

- از طریق بحیرهٔ مدیترانه به ایتالیا ۳۴۵۰۰۰ نفر(شامل مهاجرین وپناهجویان)

ادامه اعلامیه

 

تفاوت نگذاشتن میان دری وفارسی ومشکلات پناهجویان دراروپا

۲ جون ۲۰۱۵

در اوایل قرن بیست  علامه محمودطرزی نوشت: "معمولأ گفته میشود افغانستان وایران دو کشورهمزبان اند. اگر یک افغان را درتهران پیاده کنید واز او بخواهید با تهرانی ها مفاهمه کند،  در روزها وهفته های اول به مشکلات زیاد مواجه خواهد شد" (سیاحتنامه). مفهوم این جملهٔ پرمعنی علامه طرزی را، ده ها هزارپناهجوی افغان زمانی میفهمند که دروازهٔ یکی ازکشور های اروپایی را بمنظور درخواست پناهندگی میکوبند ودر روز مصاحبهٔ خویش با مقامات ادارهٔ مهاجرت، با ترجمان ایرانی مواجه میشوند. یا پولیس وقاضی برایشان ترجمان ایرانی میطلبند .

لدامه اعلامیه

 

ملیشیه سازی، بازی با زندگیمردم وثبات کشور است!

۲۷ می ۲۰۱۵

تشدید جنگها درشمال افغانستان که معمولأ از وضع امنیتی بهتری برخوردار بود، وتأخیر در دفاع ازین ولایات از جانب نیروهای امنیتی، باعث ایجاد ترس ووحشت در میان برخی ازباشندگان این ولایات وبخصوص افراد با نفوذ وقوماندانهای سابق تنظیمی که طی ۱۵ سال اخیرازجنگ افغانستان سود فراوانی برده اند، گردید. کاربرد شیوه های جنایتکارانهٔ داعشی چون سربریدن اسرای جنگی در بدخشان وپیشروی طالبان تا چند کیلومتری مرکزشهر کندز، در تشدید اضطراب کنونی نزدبرخی دولتمردان ومردم محل نقش مهم دارد. این فضا به برخی فرصت طلبان زمینه داد تا تحت نام (دفاع) از مردم منطقه برای دفاع از خود وجایداد های باد آورده ویا کمک به حفظ قدرت روستایی وکرسی پارلمانی خود، طبل ضرورت ملیشیه سازی را بصدا آوردند .

ادامه اعلامیه

 

فشارشدید بالای پناهجویان وتعین کاندید-وزیرمصلحتی!

۲۵ جنوری ۲۰۱۵

افغانستان با وصف باز گشت بیش از ۵ میلیون پناهجو در سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۸ بزرگترین تعداد پناهندگان را درجهان، بعد از سوریه، دارا میباشد. پاکستان وابران ازموجودیت میلیونی پناهجویان افغان همواره برای تحت فشار قراردادن دولت افغانستان استفاده نموده وامتیازات سیاسی را ازینطریق بدست آورده اند. هریک ازین دو کشوراز موجودیت صدها هزارپناهجوی راجستر نشدۀ افغان در کشورشان صحبت مینمایند وتهدید به اخراج آنها میکنند. هدف سفراخیرمحمدمحقق معاون ریاست اجرائیه به ایران این بود که با تضرع جلو اخراج بخشی از پناهجویان را بگیرد ولی بعد از بازگشت ازمشکلات عظیم اجتماعی وحقوقی دیگری که افغانهای مقیم ایران با آن روبرو اند، سخن گفت. باوصف سفر محقق هزاران طفل پناهجوی افغان طی دوماه اخیراز ایران دیپورت شدند وپیوسته اجساد اعدامیها وکشته شدگان افغان "ردمرز" میشوند. آنانیکه فعلأدر ایران زندگی میکنند

ادامه مطلب

 

آتش برافروخته شده درشش جدی ۱۳۵۸، هنوزهم از افغانها قربانی میګیرد!

 

«خواب وخیال باطلی که رهبران افغانستان بسر داشتند وامید به اینکه انقلاب

از سوی مردم پشتیبانی خواهد ګردید وبا ورودسربازان شوروی به افغانستان

«برګشت ناپذیر» خواهد شد، سراب نا پایداری بیش نبود.»

(ګروموف)

در مورد سالروزاشغال افغانستان توسط روسها مطالب زیادی نوشته شده است. اشغال افغانستان درین روزباعث آن شد تا جنگ خود جوش که علیه کودتاچیان هفت ثوری آغازشده بود، شدت ووسعت زیاد یافته وپای رقبای استرانیژیک شوروی را به منطقه بکشاند وافغانستان به میدان رقابت ابرقدرتها مبدل شود. تحت تأ ثیرنفوذ نیرومند رقبای استراتیژیک اتحاد شوروی ومحورقرار ګرفتن پاکستان برای کمک به مهاجرین وتقسیم امکانات، دست ISI درمسایل جهادضد روسی مردم افغانستان بازگردید واین اژدها با در دست داشتن انحصارتوزیع اسلحه ومهمات، جبهات خودجوش را محتاج رهبران تنظیمهای ساخته شده درپاکستان ساخته ودر نهایت این جنبش را از هدف اصلی اش که استقلال وآزادی وطن بود، به نفع خود وسایرسازمانهای استخباراتی منطقه وجهان به انحراف بکشانند. بدین گونه میتوان گفت که فجایع سالهای ۹۰میلادی،  طالبانیزه شدن افغانستان، حضورنیروهای خارجی وادامه جنگ کنونی پیامد های مستقیم وغیرمستقیم مرحله تکاملی کودتای شوم ثور یعنی فاجعه شش جدی میباشند.

ادامه مطلب

 

مردم مشوش اند، دولت باید خطرداعش را جدی بگیرد!

۱۷جنوری ۲۰۱۵

افغانستان از ۱۹۷۸بدینسومیدان جنگ وتجاوز بیگانگان بوده است. حزب "دموکراتیک خلق"،  بادعوت روسها به افغانستان، اینکشور را میدان جنگ بین روسها ورقبایش ساخت. ازهمان زمان بدینسوبازیگران مختلف خارجی از طریق عمال داخلی خویش درافغانستان جنگهای نیابتی را به پیش میبرند. مردم ما هنوزصفحات مظالم رژیمهای سه دهۀ  اخیر را نبسته وجنگ نیابتی پاکستان از طریق طالبان راپشت سرنگذاشته اند که ازحضورداعش در برخی نقاط افغانستان صحبت میشود. واضحست که مردم افغانستان دیگرحاضرنیستند کشورشان بیشترازین لابراتوارایدئولوژیهای بیگانه بوده وصلح وترقی کشورشانرا جنگهای نیابتی دیگران به گروگان گیرند.

ادامه مطلب

 

قطعنامۀ کنفرانس اروپائی مشکلات وفرصتها فرا راه حکومت جدید افغانستان

هالند، ۲۰دسمبر۲۰۱۴

به سلسلۀ کنفرانس های سالانۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (FAROE ) بتاریخ ۲۰ دسمبر۲۰۱۴ بیش از صد تن ازصاحبنظران ، فرهنگیان و نمایندگان نهادهای اجتماعی- کلتوری افغانها از شهرهای مختلف کشورهای افغانستان، عراق، آلمان، انگلستان، سویدن، دنمارک، اسپانیا، بلجیم وهالند درکشور هالند گردهم آمدند. اشتراک کنندگان این کنفرانس متعلق به اقوام، زبانها و گرایشات مختلف سیاسی بودند که در فضای دموکراتیک و روحیۀ وحدت ملی، کنفرانس را تا ختم موفقانۀ آن همراهی کردند.

کنفرانس با سخنرانی افتتاحیۀ محترمه نجلا واسعی رئیسۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ویک دقیقه سکوت به خاطربزرگداشت ازشهادت هزاران هموطن غیرنظامی ما که امسال قربانی حملات طالبان، دولت افغانستان وپشتیبانان بین المللی اش شده اند، آغازیافت. رئیسۀ فاروضمن  خیرمقدم گفتن به مهمانان، هدف این کنفرانس را فراهم ساختن زمینۀ تبادل نظرآزاد میان افغانهای مقیم اروپا در مورد تحولات افغانستان توضیح نموده وتأکید برآزاد ودموکراتیک بودن بحثها درفضای حفظ احترام متقابل نمود. خانم واسعی گفت انتقاد سازنده میتواند باعث بهبود گردد. متعاقبأ سخنرانی ها مطابق آجندای کنفرانس در موارد ذیربط توسط متخصصین مجرب وجوان ارائه گردید.

کنفرانس بعد از غور ومباحثه که درفضای آزاد صو رت گرفت، قطعنامه ذیل ا به تصویب رساند:

ادامه مطلب

 

تطبیق عدالت انتقالی پیش شرط محوفساد وتأمین حاکمیت قانون است!

درین اواخر حلقات معلوم الحال در ولسی جرگه ومشرانوجرگه کمپاین تبلیغاتی فشاربرای معرفی عاجل کابینه را براه انداخته اند. بیم آن میرود که درلیست کاندید-وزیران جدید بازهم با نامهای اشخاصی بربخوریم که دست شان بخون مردم ویا فساد گسترده آلوده باشد. کابوس اکثرباشندگان افغانستان اینست که بازهم سرنوشت خود را دردست سرمه های آزموده در رژیمهای سه دهۀ اخیروآنانی ببینند که بیکارگی وفساد شانرا دردوران سیزده سالۀ آقای کرزی یکباردیگربه نمایش گذاشتند. البته رئیس جدید دولت از طریق رسانه ها اظهارنمود که خواستارکابینۀ  متخصص، کارا، با پشت کار وجوابده میباشد، اما عدم تطبیق عدالت انتقالی وموجودیت مظنونین درترکیب تیمهای انتخاباتی اشرف غنی وعبدالله عبدالله امید به تحقق این آرزو را ضعیف میسازد.

ادامه مطلب

 

جدیت درقضیۀ کابل بانک باید بعدازکنفرانس لندن هم ادامه یابد!

۳۰ اکتوبر۲۰۱۴

با وصف دستورجدی رئیس جدید دولت افغانستان، در طول دوره ای که بایست قضیه آمادۀ تصمیمگیری میبود، صرف هفت نفر از متهمین کم نفوذ این دوسیه گرفتارشده اند. درحالیکه متهمین زورمند وسهمدارانی که  کابل بانک را آگاهانه به بحران کشانیدند، یا درافغانستان آزاد میگردند یا طبق اظهارات پولیس به خارج ازکشورفرار کرده اند. این حالت به شیوه های نمایشی حکومت قبلی شباهت دارد که در آستانۀ کنفرانس های جهانی کمک مالی به افغانستان، اقدامات سطحی برای مبارزه با فساداعلان میشد وبعد از گرفتن وعده ها، الی کنفرانس بعدی مفسدین به حال خود گذاشته میشدند. امید رئیس جدید دولت، طبق وعده های انتخاباتی خود، بصورت جدی وپیگیرانه به مبارزه با فساد بپردازدوقضیۀ کابل بانک را بنحوی دنبال کند که همه افراد دخیل درین خیانت بزرگ به جزای اعمال شان برسند.

ادامه مطلب

 

مردم ملکی قربانیان اصلی تشدید جنگ در افغانستان

اول سپتمبر2014

تابستان سال ۲۰۱۴ شاهد حملات جبهه ای طالبان ومتحدین خارجی شان است، حملاتی که تحت نام "حملات خیبر"مسما ګردیده وصفحۀ انترنتی "دجهادغږ" ارگان تبلیغاتی طالبان این عملیاتها را با "افتخار" زیاد تبلیغ میکند. در اجرای این عملیاتها حمایت سازمانهای استخباراتی منطقه اعم ازآی اس آی وسپاه قدس (شاخۀ خارجی سپاه پاسداران ایران درتبانی با سازمان استخباراتی روسیه FSB )  اکنون بخوبی محسوس است. این حملات با آنکه درظاهرعلیه ارگانهای امنیتی افغانستان یا غربیها صورت میگیرند، درعمل عامل برهم زدن ثبات وزندگی صلح آمیزمردم افغانستان بوده وبیشترین قربانیان خود را از مردم ملکی میگیرند. به همین جهت کمیتۀ حقوق بشر فارو اشاره به دونکتۀ ذیل را درین رابطه ضروری میداند:

ادامه مطلب

 

غلام نبی خان چرخی سپاهی وفادارجنبش امانی

به مناسبت نودوپنجمین سالگرداسقلال 1919

۲۰ اګست ۲۰۱۴

غلام نبی خان چرخی یکی ازپسران نامدارغلام حیدرخان چرخی مدافع وطن در جنگ دوم افغان وانگلیس، وزیرجنگ وسپهسالار افغانستان درزمان امارت حبیب الله خان بود. غلام نبی خان درسال ۱۸۹۰ در چرخ لوگرتولدیافت.  وی بنا به موقف پدرش دردربارودر میان اقوام افغانستان وبخاطروجاهت، دانش واستعدادومهارتی که خودش درمسایل نظامی وسیاسی داشت، ازموقف نیرومند درکشور برخوردار بود. قرارگرفتن غلام نبی خان چرخی درکنارشهزاده امان الله  خان که همرزم وهمفکرش بود، نقش زیاددرتقویت موقف شهزاده برای کسب قدرت وتطبیق اهداف اصلاح طلبانه اش، ایفا نمود.

ادامه مطلب

 

افغانستان وروز بین المللی حقوق بشر

۱۰ دسمبر۲۰۱۴

بازهم دهم دسمبر، روز بین المللی حقوق بشردر حالی فرا رسید که جهان را ابرتاریکی ازخشونت علیه انسانهای بیدفاع فرا گرفته است. از یکطرف ظهور"دولت اسلامی" بحیث ماشین قتل وخونریزی مردم بی پناه عراق وسوریه جهان را تکان داد وازجانب دیگرنشر راپورهیأت مجلس سنای ایالات متحده درمورد شکنجه در زندانهای مخفی CIAباعث اعتراض وسیع ودرخواست محاکمۀ مسؤلین شکنجه های CIA توسط سازمانهای حقوق بشرشده است. حقوق بشر درکشورما افغانستان نیزحالت بهتر از سال پار ندارد. در بعضی ساحات نقض حقوق بشربا قساوت وبیرحمی بیشترادامه دارد. روزجهانی حقوق بشر امسال تحت نام " حقوق بشر ۳۶۵" تجلیل میگردد. به این مفهوم که هر روز را باید روز حقوق بشر پنداشت وبا این اعتقاد که حقوق بشر به همه انسانها (اعم از قوی وضعیف) متعلق است،و بایدبه رعایت آنها پرداخت.

ادامه مطلب

 

پس چه کسی مسؤلیت قتل عام درمیدان والیبال پکتیکا را بدوش دارد؟

۳۰ نومبر۲۰۱۴

امسال برای مردم افغانستان سال خونینی بود. بیش از پنجهزارفرد ملکی صرف درشش ماه اول ۲۰۱۴ قربانی جنایات جنگی شده اند. درنیمأ دوم ۲۰۱۴ نیز شاهد جنایات هولناکی علیه مردم ملکی بودیم. به تعقیب نسل کشی عده ای ازهموطنان ما درولایت غور وقتل عام مردم  بازار ارگون، هفتۀ گذشته به اثریک حملۀ انتحاری درتجمع انبوعی از مردم ولایت پکتیا درقریۀ غیبی خیل ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا ۵۷ نفرشهید وهفتاد نفردیګرشدیدأ زخمی شدند. این حمله را ملل متحد، کمیتۀ بین المللی المپیک، ایالات متحده ، روسیه، چین، جاپان و حتی پاکستان مورد تقبیح قرارداده محکوم نمودند. این جنایت هولناک دررسانه های داخلی وبین المللی نیزانعکاس خاص داشت.

ادامه مطلب

 

معضلۀ رهائی زندانیان بگرام

دیدگاه فارو در مورد:

معضلۀ رهائی زندانیان بگرام

انتقال مسؤلیت زندان بگرام در ماه می سال گذشته را همه بیاد داریم. بعد از پافشاری زیاد حامد کرزی نظامیان امریکائی حاضر شدند موافقتنامه های انتقال را امضأ کنند ومسؤلیت بیش از سه هزارزندانی بگرام را به حکومت افغانستان انتقال دادند. زندان بگرام قبل از تسلیمدهی به دولت افغانستان در مطبوعات غرب "گوانتاناموی افغانستان" نامیده میشد. بخشی ازافرادمظنون که توسط نظامیان امریکائی از صحنۀ جنگ یا به اساس راپور ها یا سایرمدارک استخباراتی دستگیرشده بودند به این زندان انتقال می یافتند وبرای مدت نا معلوم بدون پروسۀ عدلی و قضائی نگهداری میشدند. این نوع برخورد با مظنونین در تضاد آشکار با مادۀ ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قرارداشت. نظامیان امریکائی بالای محبوسین بگرام، همانند محوسین گوانتانامو عنوان "شخص متخاصم غیرنظامی" راگذاشته بودند. محبوسین دارندۀ این عنوان ازحقوق اسرای نظامی مندرج در کنوانسیونهای بشردوستانۀ ژنیونیز محروم بودند.  ادامۀ این حالت بالای اتباع افغانستان در داخل قلمرو افغانستان نقض حاکمیت ملی ما ونقض حقوق بشرمحبوسین بود. بنابرین تسلیمدهی زندان بگرام به دولت افغانستان اصولأ یک امرمثبت بود ویکی از دستاوردهای آقای کرزی محسوب شده میتواند. ولی نحوۀ برخورد که بعدأ آقای کرزی با محبوسین بگرام اتخاذ نموده است درخورغوروبررسی جدأ انتقادی میباشد.

ادامه

 
More Articles...