واحد نظامی مجاهدین، قدم نخست برای یک جنگ داخلی دیگر

اعلامیه

نومبر 2012

در اخیر هفتۀ گذشته محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب درهرات از تشکیل شورای بزرگ مجاهدین وپلان تشکیل واحد نظامی این شورا برای تأمین امنیت بعد از سال 2014 سخن گفت. اسماعیل خان اظهارداشت: با اکثریت بزرگان مجاهدین در شمال، شرق و غرب کشور دراین مورد صحبت شده است، فهرست هایی از مجموع مجاهدین و سران جهاد از ولایات ارزگان، هلمند، قندهار، فراه، نیمروز، بادغیس و هرات به این شورا ارائه شده است.

ادامه اعلامیه

 

اصطلاح "منافع ملی" بایدرسمأ تعریف گردد!

7–10- 2012

چندی قبل ریاست عمومی امنیت ملی اعلان کرد که قوت های امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان قابلیت دفاع کامل ازکشور را دارند واگرکسی درین موضوع شک داشته باشد، یا آدم بیخبراست ویا تحت تأثیرسازمانهای استخباراتی منطقه قرار دارد. امنیت ملی اضافه نمودکه تبلیغ عدم آمادگی کامل قوای امنیتی ...مخالف "منافع ملی " میباشد. متعاقبأ آقای فهیم حین معرفی سه نفربحیث کاندیدوزایران ازولسی جرگه خواست تا در مورداین کاندیدان  با درنظرداشت "منافع ملی" تصمیم بگیرند. ووکلا با استفاده از اصطلاح جادویی "منافع ملی"  ودر واقع بخاطری که توسط "مارشال" تطمیع شده بودند، به بسم الله خان صلب اعتمادشده درپست بالاتر(وزارت دفاع) رأی اعتماددادند.  ازجانب دیگر آقای کرزی اخیرأ هشدار داد که برخی ازرسانه های کشورکه ...محتوی تبلیغات غرب را تکرارمیکنند، مخالف "منافع ملی" حرکت میکنند وباید به این کارخاتمه داده شود.

ادامه مطلب

 

سکوت حکومت درموردتجاوزات سرحدی پاکستان حین مذاکرات سه جانبه !

تبصره

سپتمبر2012

بتاریخ 5 سپتمبر2012 مذاکرات سه جانبۀ افغانستان-پاکستان-ایالات متحده موضوع عبور مصوون رهبران مذاکره کنندۀ طالبان را مورد بحث قرار داد. این مذاکرات سه جانبۀ بی ثمر که سالهای متمادی ازآغازآن میگذرد، وسیلۀ دیگریست در خدمت تداوم پالیسیی کجدارومریزپاکستان که الی خروج نیروهای خارجی از افغانستان دنبال خواهدشد. حکومت افغانستان که برای التیام آلام قربانیان جنگ کنونی دستاورد امیدوارکنندۀ ندارد، این مذاکرات نمایشی را با دهل وسرنا بعنوان قدم مهم در راه صلح درمنطقه تبلیغ میکند. اگر برای یک لحظه این مذاکرات را بحیث یک مکانیزم رفع اختلافات سه کشورقبول کنیم، به سوالات ذیل برمیخوریم:

ادامه اعلامیه

 

خاطرۀ اسقلال وجنبش امانی گیرا تر ازسال پار است!


Date: 20 August  2012

اعلامیه

نودوسومین سالگرداسترداد استقلال افقانستان  امسال در شرایطی تجلیل شدکه کشور ما آماج حملات بیشرمانه توسط تروریسم دولتی ازدو کشوراسلامی همجواریعنی پاکستان وایران میباشد. درچنین روزها که پاکستان برای تبدیل  مجدد افقانستان به  مرکزپایگاه های تروریستی نقشه کشیده وولایات کنر، نورستان وننگرهار را مورد تجاوزمستقیم نظامی قرارمیدهد ولی  دولت بی ارادۀ کابل وحامیان مطلب آشنایش صرفأ به نمایشات مطبوعاتی اکتفا میکند، ضرورت افغانستان به زمامداری از تیپ مرحوم  شاه امان الله  خان غازی  ویارانش بیشتر از پیش آشکارمیگردد.

 

ادامه اعلامیه

 

کرزی ووداع با مصلحت گرایی

24-06-2012

اعلامیه

در آستانۀ کنفرانس توکیو آقای کرزی نشت فوق العادۀ سران سه قوه را فرا خواندتا درحضورآنها  با مصلحتگرائی در رابطه با فساد اداری وداع کند. بگذار نخست به جوانب مثبت این نشست وبیانیۀ کرزی دران اشاره کنیم. متعاقبأ میپردازیم به تحلیل مختصراثرات آن.

ادامه اعلامیه

 

مسوولین سرکوب قیام مردمی سوم حوت دردولت افغانستان وسیعأ نفوذ کرده اند!

 

اعلامیه

فبروری 2012

عکس العمل مردم افغانستان در مقابل سانحۀ اشغال افغانستان توسط ارتش روس بسیارصریح ومستقیم بود.  هنوز دوماه ازسیاهروز شش جدی نگذشته بود که قیام متحدانۀ مردم پایتخت افغانستان در برابر اشغالگران روس، کاخ کریملین را به لرزه دراورد.

ادامه اعلامیه

 

کتمان تاریخ چهاردهۀ اخیرخیانت به کودکان افغان است!

اعلامیه

17– 02- 2012

آگاهی از تاریخ کشور متبوع حق هر شهروند افغانستان است. بدون شناختن تاریخ کشور، شناخت از خود وشناخت از جهان برای برای یک فرد نا ممکن میباشد . حذف قسمتی از تاریخ از کتب درسی مکاتب یکی از طرفه اقداماتیست که در دورۀ حکومت کرزی اتفاق می افتد. درگذشته ها تاریخ مسخ میشد ویا به نفع اشرافیت حاکم تحریف میگردید.

ادامه اعلامیه

 

آنچه افغانستان به آن نیازدارد، فدرالیسم نیست!

15 Januari 2012

اعلامیه

 

بحث بر این موضوع که کدام سیستم حکومتداری برای یک کشورمناسب است، اگردریک چوکات علمی-تخقیقی باشد ویا درمورد یک کشورجدید التشکیل از طرف اهل خبره صورت گیرد، امر کاملأ مجاز است. این بحث حتی در روزهای بعد ازسقوط طالبان به اندازۀ امروز تهوع آورنبود. قبل ازآغازبازسازی دستگاه دولتی افغانستان نیزدرمحافل غربی این بحث مطرح گردید. صدراعظم فعلی انگلیس David Cammeron که آنزمان عضو پارلمان بود، در مقالۀ تحت عنوان "نقشی برای فدرالیسم در افغانستان" ازفدرالی ساختن افغانستان دفاع نمود.

ادامه اعلامیه

 

کنفرانس بین المللی از بُن تا بُن

۴ دسمبر ۲۰۱۱

ده سال اغماض خواستهای مردم افغانستان

قطعنامه

بتاریخ ۴دسامبر سال ۲۰۱۱  بیش از یکصد و پنجاه نفر از نمایندگان سازمانها و نهاد های کلتوری ، اجتماعی و سیاسی از کشور های آلمان، هالند، سویدن، انگلستان، فرانسه، اطریش، ناروی ، اسپانیا ،امریکا و افغانستان در تالار(هوتل AZK) شهر بُن آلمان درکنفرانس بین المللی از بُن تا بُن اشتراک نمودند.

ادامه اعلامیه

 

عقب نشینی اخیر امریکا در برابرISI بی اعتنائی به آلام مردم افغانستان است!

Date: 03 / نومبر /2011

اعلامیه

بتاریخ 22 سپتمبر 2011 جنرال مایک مولن لوی درستیزآنزمان ایالات متحدۀ امریکا با اظهاراین واقعیت که " شبکۀ حقانی بازوی نامرعی استخبارات پاکستان واردوی این کشوربوده استخبارات نظامی پاکستان درعملیات های اخیربالای اهداف امریکایی از شبکۀ حقانی  پشتیبانی کرده است.´ سکوت مرگبارقصرسفید درمورد دخالت آشکاراردوی پاکستان درتجهیز، تمویل وتعلیم  طالبان، منجمله شبکۀ حقانی، را برای همیشه شکستاند. کانگرس امریکا را این اظهارات به عکس العمل شدیدتا حد تعلیق تطبیق معاهدات همکاریهای اقتصادی و نظامی با پاکستان واداشت. این انتظار بوجود آمدکه بعد ازین اظهارات بلند ترین مقام نظامی امریکا،  لابیستهای استخدام شده توسط ISI امکان آنرا پیدا نکنند که از پاکستان بحیث متحد منطقوی امریکا صحبت  کنند.

ادامه اعلامیه

 

ورشکستگی پارلمان وتراژیدی سیمین بارکزی

12 اکتوبر2011

اعلامیه

پارلمان کنونی افغانستان بشمول دورۀ اول، یک پارلمان مصلحتی است که شالودۀ آن نه بر مبنای ضرورت  وشرایط عینی افغانستان بلکه بر مبنای نیازافکارعامۀ کشورهای غربی دخیل در مسایل افغانستان شکل گرفته است. علاقمندی ملل متحد وکشورهای ناتو به موجودیت پارلمان درپهلوی قوۀ اجرائیه وقضاییه نیز از همینجا سرچشمه میگیرد. والی هرانسان عاقل فهمیده میتواند که در یک کشورنا امن که نیمی ازمرمش توسط طالبان ونیم دیگر توسط جنگسالاران گروگان گرفته شده اند، برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ناممکن میباشد.

ادامه اعلامیه

 

افغانستان ده سال بعد ازحملۀ قوای ائتلاف

اکتوبر 8 - 2011

هفتم اکتوبرسال 2011 دهمین سالروزنخستین حملات قوای ائتلاف بالای افغانستان تحت سلطۀ دیکتاتوری عقبگرای طالبان بود. حملات ائتلاف با شعارنابودسازی تروریسم وجنگسالاری وکمک به مردم افغانستان در ایجاد یک حاکمیت انتخابی و متکی برحاکمیت قانون آغازیافت. به همین جهت مردم خسته شده ازجنگ دونیم دهه (مقاومت علیه تجاوزروسها ودورۀ جنگهای داخلی تنظیمها وطالبان) برخلاف عنعنۀ شناخته شدۀ خود موجودیت قوای خارجی را مؤقتأ تحمل کردند زیرا فکر میکردند غرب به رهبری امریکا به وعده های خود وفا میکنند.

ادامه اعلامیه

 

٢٨ اسد، روزیادبود ازیک حماسه ویک جنبش

19 اگست 2011

اعلامیه

ازخاطرۀ پرافتخاراستقلال افغانستان بمثابۀ آغارپرطنین جنبش امانی نودودو سال میگذرد. فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ٢٨ اسد را هرسال بعنوان روزپر افتخارتاریخ معاصر افغانستان وبه یادبود شاه وطن دوست وترقیخواه کشور، امان الله خان ونیاکان وطندوست ما که با ارادۀ آهنین امپراطوری استعمارگربریتانیا رامجبور به برسمیت شناختن استقلال سیاسی کشور شان نمودند، تجلیل میکند.

ادامه اعلامیه

 

ازدیادجنایات جنگی در افغانستان

23 جولای 2011، هالند

بدارآویختن یک پسرهشت سالۀ افغان درگرشک توسط طالبان بتاریخ اول اسد سال جاری نقطۀ اوج یک سلسله جنایات وحشیانه ایست که درین اواخراحساسات مردم شریف افغانستان را بشدت جریحه دارساخته است. بکارگیری یک دختر هشت ساله بحیث حمل کنندۀ موادمنفجره به چندنفرپولیس افغان توسط طالبان ارزگان ومنفجر ساختن وی حین نزدیک شدن به پولیس با ریموت کنترول جرم بزرگ دیگری بودکه شدت وحدت یافتن جنایات جنگی درافعانستان را انعکاس میدهد.

ادامه اعلامیه

 

تفتیش مجدد کابل بانک یا گریزازرویاروئی با مافیای مالی؟

جون 2011

بتاریخ 30 جون 2011 ، آنگاه که مهلت یکماهۀ اعلان شده توسط رئیس د افغانستان بانک به چپاولگران کابل بانک پایان یافت ولی هیچیک از اعضأ مافیای مالی به هشدارقدیرفطرت وقعی قایل نشدند، زمان آزمون برای حامد کرزی وقسیم فهیم فرارسید تا با مجازات برادران مافیائی خود، عدم تعلق خود به این مافیا را به ملت ما واضح سازند. ولی رئیس دافغانستان بانک با اعلان طرح تفتیش مجدد بخش تصفیه ای کابل بانک توسط انگیسها خواست انتظار مردم برای تطبیق عدالت را طولانی بسازد. سوالی که اینجا مطرح میگردد اینست که آیا هدف دافغانستان بانک تدقیق دوسیۀ ایست که فبلأ توسط مشاورین امریکائی وصندوق مالی بین المللی (IMF )تکمیل گردبده؟

ادامه اعلامیه

 

پاکستان مارزخم خورده ایست که بخودمیپیجدو بروستائیان افغان میتازد

هالند، 10 جولای 2011

طی چند هفتۀ اخیرولایات کنرها، ننگرهار، خوست وپکتیا مورد هجوم قوای مسلح پاکستان قرارگرفت. حداقل 700 راکت فیرشده از طرف اردوی پاکستان 50 کشته وده ها زخمی برجا گذاشت. این اقدام پاکستان ازچند لحاظ سوال برانگیز است:

دولت پاکستان همیشه به شیوۀ تجاوزتحت پوشش توصل جسته وازطریق گماشتگان خویش یعنی گروه های مزدورکوشیده است سدثبات وترقی افغانستان شودویک حکومت تحت کنترول خود را درافغانستان ایجاد کند. دروضع کنونی این گروه ها عبارتند ازحلقات رهبری طالبان، گروه حقانی وحزب اسلامی حکمتیار. پس چه چیزپاکستان راوادارساخته تا به تجاوز تحت پوشش که از ده سال بدینسو جریان دارد، تجاوز علنی نظامی را بیفزاید ؟

ادامه اعلاميه

 

القاعدۀ کماکان درپناه پاکستان و ایران

(20 می 2011)

 

القاعده شبکه ایست از سازمانهای که برمبنای برداشت متحجروعقبگرایانه ازمتون اسلامی در کشورهای اسلامی ایجاد گردیده  وبا هدف مسلط شدن ائدیولوژی شان برجهان با استفاده ازشیوه های مملوازخشونت افراطی وتهدید وارعاب مردم در سرتاسرجهان فعال اند.ISI   و بکمک مالی، سیاسی واستخباراتی امریکا وانگلیس وبا استفاده ازکارروائی های CIA   وMI6   جامۀ ائدیولوژیک (جنگ اسلام باکمونیسم) پوشانیده شد تا منافع پاکستان، غرب وچین برمصالح مردم افغانستان تقدم یابد.

ادامه اعلاميه

 

ببین سحر به دو دست بلند شب گل کرد

23 اپریل شهر لایدن

در بیست و سوم اپریل دو هزار و یازده در شهر لایدن هالند , بزرگداشت شور انگیزی ثبت خاطره ها گردید. دفترچه آفتاب ...

این گزارش را بخوانید

 

علل عقب نشینی های پیهم حکومت کرزی از موضع قبلی اش درقسمت آزادی بیان

با وصف خشونت آشکارمقامات دولتی محلی وسایرجنگسالاران علیه ژورنالیستان افغان، آزادی بیان یک دست آوردغیر قابل انکارادارۀ انتقالی بودکه حکومات تحت رهبری کرزی آنرا ولو بشکل محدودتر ادامه دادند. از زمانیکه کابینۀ جدید کرزی بکار آغاز نموده است، عقب نشینی ها در ساحۀ آزادی بیان بصورت مسلسل وسیستماتیک طرح وعملی میگردد. سانسور انترنت گام جدیدیست درین راستا.

ادامه اعلامیه

 
More Articles...