افغانستان درسال 2010

هالند، 3 جنوری 2011

افغانستان سال 2010 را در حالی به عقب گذاشت که موقعیت این کشورازلحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حکومتداری وحقوق بشری تغیراتی را تجربه نموده ولی متأسفانه نمیتوان ازبهبود اوضاع صحبت نمود.   باید اضافه نمود که این حالت با درنظراشت ترکیب حکومت کرزی وبرخی عملکردهای حامیان خارجی اش، غیرمنتظره هم نبود. بگذارتحولات مذکور رادرچند پراگراف جداگانه جمعبندی کنیم:

ادامه اعلامیه

 

طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است

15 اگست 2010

جاهلانه ترین وظالمانه ترین راه حلی که تا اکنون برای مشکلات ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان طی دوسال اخیر ارایه شده است، طرح رابرت بلک ویل، سفیرسابق ایالات متحدۀ امریکا درهندوستان است. بلک ویل بتاریخ 5 اگست سال جاری طرحی پیشنهادنمود که بموجب آن جنوب افغانستان به طالبان واگذارگردد ونام آن پشتونستان گذاشته شود. تمام نیرو وامکانات برای تأمین ثبات به پایتخت وشمال متمرکز گردد. حملات طیارات بی پیلوت و قوای خاص بالای جنوب وشرق ادامه یاید. متعاقب انتشار این نظر در مطبوعات، موج بزرگی ازانتقاد واعتراض برین طرح ازجانب افغانها وبرخی صاحبنظران امور منطقه (چون کونهالینان واحمد رشید) در رسانه ها جریان یافت که جواب برحق به یک روبای پیر است که بالاترازحد صلاحیت خویش حرف زده وبدون اطلاع ازتاریخ پنجهزارساله افغانستان طرح تجزیۀ کشوری را داده است که قبرستان جهانگشایان مختلف درطول تاریخ بوده است.

ادامه اعلامیه

 

دانتقالی عدالت په اړه د فارو د کنفرانس

پریکړه لیک
د می ۱۵ مه ۲۰۱۰  هاګ / هالند

 فارو د کلنیو کنفرانسونو په لړکی سږکال هم یوکنفرانس " انتقالی عدالت په افغانستان کی  " تر سرلیک لاندی په داسی حال کی چه د بیلابیلو ټولنواستازو، خپلواکو شخصیتو، د حقوقو محصلینو اود یو لړ بشری حقونو فعالینو چه دافغانستان او پاکستان نه راغلی استازوپه ګډون ۱۷۰ پوه کسانو به کی درلود ، پرانست.

ادامه قطعنامه

 

قطعنامه کنفرانس فارو درموردعدالت انتقالی در افغانستان

 

15 می 2010 هاگ، هالند

 

به سلسلۀ کنفرانسهای سالانۀ FAROE امسال نیز کنفرانسی زیر عنوان "عدالت انتقالی در افغانستان" درکشورهالند، با اشتراک 170نفر متشکل از اهل خبره، نمایندگان سازمانها، محصلین حقوق وبرخی ازفعالین حقوق بشراز کشورهای اروپائی ، داخل کشور ، و پاکستان دایرگردید. 

ادامه قطعنامه

 

سالروزسوم حوت، روزنفرین برحامیان منشورننگین عفو جانیان

لیدن-  22 فبروری 2010

اعلامیه


سالروزسوم حوت، روزنفرین برحامیان منشورننگین عفو جانیان!


قیام پرشور مردم در برابراشغالگران روس یک روزپر افتخارو فراموش ناشدنی در تاریخ معاصر افغانستان است. مردم ما طی تظاهرات بزرگ سوم حوت موضعگیری خویشرا در برابرسانحۀ شش جدی که مرحلۀ تکاملی فاجعۀ هفت ثوربود به صراحت اعلام داشتند وسیلی رد بروی اشغالگران روس وپابوسان داخلی شان حواله کردند.   فرارسیدن سوم حوت برای آنعده ازمردم افغانستان که شاهد این قیام افتخار آفرین وسرکوب خونین آن توسط نوکران روس بوده اند ویا ازوالدین خود داستان حماسی ودر عین حال غم انگیزاآنرا شنیده اند، بیاد آورصفحۀ گلگون تاریخ کشور عقابهای بلند پرواز میباشد.

ادامه اعلامیه

 

نظرکوتاه به کارکردهای سه ساله پارلمان افغانستان

 

لیدن 6 فبروری 2009

 

اعلامیه

درین روزها پارلمان افغانستان واردچهارمین سال فعالیت خویش شد. بدین مناسبت خواستیم نظری به ارمغان سه سال گذشته پارلمان بیاندازیم وبه صفحه انترنتی پارلمان (www.parliament.af  ) مراجعه کر دیم.

ادامه اعلامیه

 

پرویز کامبخش باید آزاد گردد

 
 24 جنوری 2007 

فدراسیون سازمانھای پناھندگان افغانھا در اروپا (فارو ) صدور حکم اعدام آقای پرویز کامبخش محصل سال سوم دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ و روزنامه نگار را که از طرف محمکه بلخ... 
 

ادامه اعلامیه

 

ترس از حقیقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول قانون اساسی که خود تدوین کرده، کشانده است


29 جولای 2008 

به سلسلۀ سرکوب کارکنان رسانه ھای غیردولتی، چندی قبل شاھد آن بودیم که پرویزکامبخش ژورنالیست جوان درولایت بلخ زندانی گردیده وتحت شکنجه سلامت روانی خود را از دست داد. با این وصف حکام ولایت بلخ ویرا به اعدام محکوم کردند وصرف تحت فشارشدید بین المللی به کابل آورده شد.
 

ادامه اعلامیه

 

تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر بالمعروف اعتراض کنیم

 
لیدن 7 سپتمبر 2008 

ماه ھا قبل طرح قانونی که مطابق آن آزادی شھروندان در انتخاب لباس، موسیقی، پروگرام تلویزیون وغیره غضب میگردد و فرد در عملکرد روزمرۀ خویش تحت نظارت یک ادارۀ ھمسان با امر بالمعروف طالبان ... 

ادامه اعلامیه

 

بیست سال حبس بخاطریک اتهام واهی وثابت نشده؟ کامبخش بیگناه است


لیدن 21 اکتوبر 2008 

با تعجب اطلاع یافتیم که امروز محکمۀ استیناف ولایت کابل پرویز کامبخش را به اساس اتھام واھی وثابت نشدۀ که ساخته وپرداختۀ ریاست امنیت ملی ولایت بلخ است به بیست سال حبس تنفیذی محکوم ...
 

ادامه اعلامیه

 

خانواده های قربانیان بایدبردسیسۀ رهایی سروری اعتراض کنند

 
  لیدن 24 اکتوبر 2008

ماه های جوزا وسرطان 1357 را بیاد آوریم.  کودتای بدفرجام ثوربه تعقیب موفقیت نظامی میخواست کنترول اوضاع کشور را بدست بگیرد. رژیم کودتا میدانست کھ از پشتیبانی مردم افغانستان ... 
 

ادامه اعلامیه

 

پریکړه لیک "د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالي" په هکله نړېوال کنفرانس

 
 لیدن-22 د سمبر 2008

په اروپا کې مېشتوکډوالو د تولنوفدراسیون (FAROE) د خپلو کلنیو کنفرانسونو په لړی کې، د ۲۰۰۸م میلادي کال خپل کنفرانس لپاره د هیواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخیستلو څرنګوالې موضوع غوره کړې وه. 
 

ادامه اعلامیه

 

قطعنامه کنفرانس بین المللی "چگونگی سهمگیری مردم در آبادانی کشور"

 
 لیدن-22 د سمبر 2008

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا (FAROE)  به سلسلۀ تدویر کنفرانس های سالانه، کنفرانس سال 2008 میلادی خود را به چگونگی سهمگیری مردم در امر بازسازی کشور اختصاص داد. 
 

ادامه اعلامیه